Categories
Tutorials

GoldenDict – ứng dụng từ điển tiện ích

Giới thiệu Nếu bạn là người dùng Ubuntu, hiện tại cũng có khá nhiều ứng dụng từ điển để bạn lựa chọn. Lúc trước mình từng sử dụng StarDict, thời gian sau đó tìm thấy GoldenDict và quyết định dùng nó cho đến hiện tại. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu qua về […]

Categories
Tips & Tricks

Git – copy committed files

Some time I have troubles when working with git patch, if some lines is mismatched, the patch could not be applied. That is time when I want to copy full files and apply to target repository. # How to do: Firstly, check out the revision that we need to get files. Next, we get list […]

Categories
Tips & Tricks

LibreOffice Calc – Di chuyển hình khi thêm xóa dòng/cột

Khi sử dụng Microsoft Excel, sau khi bạn chèn một hình ảnh/shape, sau đó nếu bạn chèn hoặc xóa dòng ở trên vị trị hình ảnh đó thì hình ảnh sẽ dịch xuống/lên tương ứng với chiều cao dòng bị xóa. Ở LibreOffice Calc, mặc định hình ảnh/shape không neo cố định với cell nên […]

Categories
Blog

CentOS on VirtualBox – Setup to use high resolution

In CentOS 7 guest OS, install dkms: sudo yum install dkms Now we need to install kernel headers: sudo yum install kernel-devel-$(uname -r) Insert VirtualBox Guest Additional disk, and start install: sudo ./autorun.sh Now we can custom virtual screen resolution. (See menu View | Virtual Screen…)

Categories
Tutorials

Setup a Git server for local use

# On server side Make sure you have install ssh server, sudo apt install openssh-server Create ‘git’ user sudo adduser git sudo passwd git Create repository (remember to use git init –base on server side): su – git mkdir /home/git/sample-project.git cd sample-project.git git init –bare –shared Create users to use git sudo adduser user1 Add […]

Categories
Blog

Ubuntu – Install Elasticsearch HQ

Environment: Ubuntu 18.04 Download zip file from ElasticHQ  official repository. sudo apt install python3 Extract zip file, then open terminal in root folder of source: pip3 install -r requirements.txt python3 application.py Access site from address: http://localhost:5000

Categories
Tips & Tricks

Ubuntu 18.04: Make Terminal background transparent

Open setting dialog by choose menu Edit > Preferences, select tab Colors: Turn off check box ‘Use colors from system theme’ and ‘Use transparency from system theme’. Turn on check box  ‘Use transparent background’ then drag slider to set transparency as your need.  

Categories
Blog

Docker – setup a container environment for development

What is Docker? “Docker is a computer program that performs operating-system-level virtualization” (https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software)) Instead of creating a virtual machine to set up a dev environment, now we has another option 🙂 Install Docker CE Docker CE is version for single user or development team. To install Docker CE on Ubuntu, see https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/ You can also […]

Categories
Tutorials

Ruby on Rails – React – Redux

Thêm React vào project RoR 1. Cài gem react-rails và mysql2 rails new <project_name> –webpacker -db mysql gem install react-rails gem install mysql2 2. Bổ sung webpacker và react-rails vào Gemfile, sau đó thực thi cài đặt: cd <project_name> bundle install rails webpacker:install # OR (on rails version < 5.0) rake webpacker:install rails webpacker:install:react # […]

Categories
Tutorials

Bắt đầu với Ruby on Rails

Cài đặt môi trường: Ubuntu (Linux): https://gorails.com/setup/ubuntu/18.04 Windows: http://railsinstaller.org/en Tài liệu tham khảo Ruby: http://ruby-doc.org/core-2.5.1/ Rails https://edgeguides.rubyonrails.org/ Rails và Reactjs: https://github.com/reactjs/react-rails Rails và webpacker https://github.com/rails/webpacker Truy vấn danh sách browserslist https://github.com/browserslist/browserslist http://browserl.ist Tạo project với Ruby on Rails (RoR) rails new <project_name> –webpacker -db mysql Vd: rails new demo Khởi động webserver để kiểm tra […]