Categories
Tutorials

Ruby on Rails – React – Redux

Thêm React vào project RoR 1. Cài gem react-rails và mysql2 rails new <project_name> –webpacker -db mysql gem install react-rails gem install mysql2 2. Bổ sung webpacker và react-rails vào Gemfile, sau đó thực thi cài đặt: cd <project_name> bundle install rails webpacker:install # OR (on rails version < 5.0) rake webpacker:install rails webpacker:install:react # […]