Categories
Tips & Tricks

LibreOffice Calc – Di chuyển hình khi thêm xóa dòng/cột

Khi sử dụng Microsoft Excel, sau khi bạn chèn một hình ảnh/shape, sau đó nếu bạn chèn hoặc xóa dòng ở trên vị trị hình ảnh đó thì hình ảnh sẽ dịch xuống/lên tương ứng với chiều cao dòng bị xóa. Ở LibreOffice Calc, mặc định hình ảnh/shape không neo cố định với cell nên […]