Categories
Blog

JavaFX: Vấn đề về TableView control

TableView là control để hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu dưới dạng bảng. Hiện tại (đến JavaFX 14) trải nghiệm trên control này vẫn còn một số điểm hạn chế trong thao tác nhập dữ liệu. Chẳng hạn như không thể xử lí thao tác nhập tức thời như ở Excel, mà cần double-click  […]

Categories
Blog

OpenJFX: Tạo project JavaFX

Tham khảo: https://openjfx.io/openjfx-docs/ Để chạy thực thi file jar đã build trực tiếp từ command line, cần chỉ ra classpath trỏ tới vị trí install của openjfx: java –module-path /path/to/javafx-sdk/lib –add-modules javafx.controls,javafx.fxml -cp myproject.jar:/path/to/javafx-sdk/lib/* com.mycompany.myproject.MainClass Lưu ý: Trước tiên cần cài đặt OpenJDK và OpenJFX: sudo apt install openjdk-11-jdk sudo apt install openjfx