Categories
Blog

OpenJFX: Tạo project JavaFX

Tham khảo:

https://openjfx.io/openjfx-docs/

Để chạy thực thi file jar đã build trực tiếp từ command line, cần chỉ ra classpath trỏ tới vị trí install của openjfx:

java --module-path /path/to/javafx-sdk/lib --add-modules javafx.controls,javafx.fxml -cp myproject.jar:/path/to/javafx-sdk/lib/* com.mycompany.myproject.MainClass

Lưu ý:

Trước tiên cần cài đặt OpenJDK và OpenJFX:

sudo apt install openjdk-11-jdk

sudo apt install openjfx

Leave a Reply