Categories
Tips & Tricks

Git: Làm thế nào khi chỉnh sửa nhầm branch?

git stash
git checkout <correct branch>
git stash pop

Stage và commit bình thường.

Tham khảo:

https://git-scm.com/docs/git-stash

Leave a Reply