Categories
Blog

Just read: Juju and LXD

https://juju.is/docs/getting-started-with-juju https://juju.is/docs/gui

Ubuntu: could not install gem from remote

When install gem from remote, it wait for a long time and then show error, like this: After trying in debug mode, I get this error: gem search –remote rails –verbose –debug NOTE: Debugging mode prints all exceptions even when rescued *** REMOTE GEMS *** Exception `Errno::EEXIST’ at /home/dev/.rvm/rubies/ruby-2.7.1/lib/ruby/2.7.0/fileutils.rb:250 – File exists @ dir_s_mkdir – […]

Categories
Blog

Ubuntu: Ruby is installed but not found

If ruby is installed with RVM, it should be loaded when user session is startup. By default RVM put loading script in bash_profile. There are two way to make it work: 1. In Preference of Gnome Terminal, enable “Run command as a login shell” 2. If concerned about security, we can copy command from “bash_profile” […]

Categories
Blog

JavaFX: Vấn đề về TableView control

TableView là control để hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu dưới dạng bảng. Hiện tại (đến JavaFX 14) trải nghiệm trên control này vẫn còn một số điểm hạn chế trong thao tác nhập dữ liệu. Chẳng hạn như không thể xử lí thao tác nhập tức thời như ở Excel, mà cần double-click  […]

Categories
Blog

OpenJFX: Tạo project JavaFX

Tham khảo: https://openjfx.io/openjfx-docs/ Để chạy thực thi file jar đã build trực tiếp từ command line, cần chỉ ra classpath trỏ tới vị trí install của openjfx: java –module-path /path/to/javafx-sdk/lib –add-modules javafx.controls,javafx.fxml -cp myproject.jar:/path/to/javafx-sdk/lib/* com.mycompany.myproject.MainClass Lưu ý: Trước tiên cần cài đặt OpenJDK và OpenJFX: sudo apt install openjdk-11-jdk sudo apt install openjfx

Categories
Tips & Tricks

Ubuntu with Japanese keyboard

My issue I cannot use some key (see the red keys) on keyboard, the layout of keyboard is not correct. OS: Ubuntu version 18.04 Keyboard: look like below image Resolving method In Terminal run below command and follow instruction images. sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration From this step, it up to you. Restart machine to see the […]

Categories
Blog

Máy đọc sách (phần 2)

Lựa chọn luôn là việc khó khăn Ok, cuối cùng, sau một thời gian đắn đo trăn trở, tớ đã có một em máy đọc sách mới với cấu hình ổn hơn. Nó là một em Likebook Muses. Vì sao lại là Muses, vì nhu cầu của tớ là cần đọc sách và có thể […]

Categories
Blog

Máy đọc sách

Bối cảnh Tớ thích đọc sách, không đến nổi là ghiền theo kiểu mọt sách, nhưng có thời gian là tớ lại thích đọc. Đó có lẽ cũng là do thói quen từ nhỏ. Hồi nhỏ thường hay đọc mấy truyện ngắn, thơ văn, tri thức bách khoa, bây giờ chỉ toàn đọc mấy thể […]

Categories
Tips & Tricks

Git: Làm thế nào khi chỉnh sửa nhầm branch?

git stash git checkout <correct branch> git stash pop Stage và commit bình thường. Tham khảo: https://git-scm.com/docs/git-stash

Spring

Trong quá trình tìm hiểu mình thường gặp từ “spring” này. Tùy theo kĩ thuật bạn đang sử dụng, nó sẽ mang ý nghĩa khác nhau: Spring Framework (Java) Định nghĩa thì bạn xem Wiki nhé: “The Spring Framework is an application framework and inversion of control container for the Java platform. The framework’s core […]